Algemene voorwaarden

Wie is wie?

Als je in deze algemene voorwaarden “jij”, “je” of “jou(w)”leest, dan bedoelen we jou als opdrachtgever. Je bent opdrachtgever als je ons inhuurt als spreker of als je deelneemt aan een van onze (online) programma’s, trainingen of events. Lees je “wij”, “onze” of “mijn, dan bedoelen wij ons bedrijf PoepGoed. Als opdrachtnemer ingeschreven onder KVK nummer 73949175 en gevestigd aan de Kochstraat 63-11, 9728 KD in Groningen. Gezamenlijk worden we in deze algemene voorwaarden als “we” of “wij” vermeld.


Wanneer gelden de algemene voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden horen bij alle:

 • Opdrachten die we voor je doen;
 • Opleidingen en lezingen die wij verzorgen;
 • Events, programma’s en andere trainingen die wij organiseren;
 • Offertes die wij uitbrengen;
 • Overeenkomsten die wij met je sluiten;
 • Facturen die wij sturen.

Betrekken wij andere personen of bedrijven bij de opdracht? Dan geldt de inhoud van deze voorwaarden ook voor de werkzaamheden die zij in het kader van de opdracht uitvoeren.

Als je akkoord geeft op onze offerte of als je een overeenkomst met ons sluit, dan ga je ermee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn. Schrijf je je online in voor een programma, training of event, dan ga je met deze voorwaarden akkoord als je het vinkje aanklikt.

Is er een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet veranderd? Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. We overleggen dan samen over een nieuwe afspraak en zoeken hierbij aansluiting bij het doel en de strekking van de voorwaarden. Wij werken alleen onder de afspraken in deze algemene voorwaarden. Door een overeenkomst met ons aan te gaan, accepteer je dat jouw voorwaarden voor onze samenwerking niet gelden.


Wanneer hebben we een overeenkomt?

We hebben een overeenkomt als we allebei de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend of als je online een (aan)betaling hebt gedaan. Heb je je online ingeschreven voor een programma of event, dan hebben we een overeenkomst als wij of ons team je inschrijving heeft bevestigd.


Welke prijzen gelden er?

In onze overeenkomst lees je wat wij voor je gaan doen en wat de investering hiervoor is. Voor onze online en offline events of diensten lees je de prijzen op onze website of hoor je die mondeling van ons. De vermelde prijzen zijn altijd inclusief BTW.

De prijzen en (bonus)aanbiedingen die op onze website of in de overeenkomst staan, of die wij mondeling aan je hebben doorgegeven gelden voor een beperkte periode. Wij geven zo duidelijk mogelijk aan hoe lang die periode duurt Doen wij dat niet, dan zijn de vermelde prijzen en aanbiedingen maximaal 14 dagen geldig. Dat betekent dat je aan de vermelde prijzen en aanbiedingen geen rechten kunt ontlenen voor toekomstige programma’s, events of andere trainingen of diensten. Wij kunnen de prijzen altijd aanpassen. Als we een langlopende overeenkomst hebben, dan kan kunnen wij de prijzen tussentijds wijzigen of aapassen aan de inflatiecorrectie. Dit geldt niet voor onze programma’s: die prijzen wijzigen wij tussentijds niet. Als wij onze prijzen aanpassen, dan laten wij dus altijd 2 maanden voor de invoeringsdatum weten. Je kunt dan de overeenkomst opzeggen als de prijswijziging meer dan 10% is. Blijf je na de invoeringsdatum gebruikmaken van de dienst, dan ben je met de prijswijziging akkoord gegaan.


Wat kun je van ons verwachten?

Wij zullen ons inspannen om van het programma, event, training of lezing een succes te maken. Wij stellen hoge eisen aan onze werkzaamheden, maar kunnen geen garanties geven op een beoogd resultaat Dit komt onder meer doordat dit resultaat (bijvoorbeeld als je bij ons een programma volgt) mede afhankelijk is van jouw actieve bijdrage en hoe je met onze tips en materialen aan de slag gaat. Testimonials en voorbeelden van andere deelnemers zijn niet bedoeld om te garanderen dat je dezelfde of vergelijkbare resultaten behaalt. Wel kunnen ze als inspiratie dienen voor wat je kunt bereiken met deelname aan onze programma’s en een beeld geven van hoe anderen onze programma’s ervaren Als wij een online leeromgeving aanbieden, dan is  de leeromgeving toegankelijk voor de duur van het programma. In de overeenkomst kunnen wij van die termijn afwijken en deze verlengen. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de omgeving altijd toegankelijk is, maar wij kunnen niet beloven dat dit altijd lukt. Er kunnen incidenteel storingen voorkomen. Wij proberen die dan zo spoedig mogelijk op te lossen. Na het beëindigen van een programma kan je niet meer inloggen in de leeromgeving. Wij raden je aan om alle onderdelen tijdig te doorlopen en zo mogelijk op te slaan voor later gebruik.


Wat als je niet aanwezig kunt zijn?

Kun je niet aanwezig zijn bij een live-dag/live-moment van een programma, online of offline, op de datum, het tijdstip en de locatie die wij hebben bepaald? Dan kun je deze bijeenkomst meestal online terugkijken. Je gaat ermee akkoord dat je deze niet live kunt inhalen op een andere dag of tijd. Kun je een afspraak voor een 1-op-1 sessie niet nakomen om welke reden dan ook? Zeg deze afspraak dan uiterlijk 48 uur van tevoren af via de link of emailadres die vermeld staat in de e-mail met de afspraakbevesting. Zeg je de afspraak korter dan 48 uur tevoren af? Dan komt de sessie te vervallen en kun je deze niet meer op een ander moment inhalen. Je kunt 1-op-1 sessies alleen inplannen binnen de overeengekomen duur van het programma of training. Na afloop van  de termijn heb je geen recht meer op het inhalen van sessies. Wij adviseren je daarom om op tijd de sessies in te plannen.


Kun je de overeenkomst opzeggen en welke regels gelden er dan?

Of je onze overeenkomst op kunt zeggen, hangt af van de activiteit: is het een event, programma of is het een lezing waarbij één van ons als spreker optreed?

 • Events, programma’s en andere trainingen
 • Als je je inschrijft voor een event, programma of andere training, dan ga je een commitment aan: je kiest ervoor om 100% voor je gestelde doel te gaan. Daarom is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. Bij een event is het wel mogelijk om je ticket aan een andere persoon over te dragen, tot maximaal 48 uur voor het event begint. Deze persoon moet dan aangeven dat ze met deze algemene voorwaarde akkoord gaat.
 • Heb je je aangemeld voor een online programma, online training of een ander digitaal product?
 • Dan kun je dit ook niet annuleren, retourneren of omruilen voor een ander programma of product, Door je aan te melden en te betalen krijg je direct toegang tot het programma of product. Je stemt er bij je aanmelding uitdrukkelijk mee in dat je afstand doet van het recht om gebruik te maken van een bedenktijd en van het recht om de overeenkomst te herroepen. Je gaat de overeenkomst voor het (online of offline) programma of event aan voor de totale duur ervan. Het is dus niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wil je wel tussentijds stoppen, dan krijg je de betaalde bedragen niet terug. Als je in termijnen betaalt, moet je de nog openstaande termijnen gewoon betalen.
 • Lezingen: als je een lezing bij ons boekt, kun je deze tot uiterlijk 2 maanden voor de datum van de lezing kosteloos annuleren. Als je tussen de vier en acht weken annuleert, dan zijn de annuleringskosten 50% van de fee voor de lezing. Daarna moet je ons het gehele bedrag betalen. Als je onze factuur nog niet betaald heb, dan blijft de betalingsverplichting bestaan.


Wat als wij de datum of locatie veranderen?

Als wij de datum of locatie voor een event wijzigen, dan sturen wij je een bericht. Kun je op de nieuwe datum of locatie niet aanwezig zijn? Laat dit dan binnen 72 uur na onze bericht aan ons weten. In dat geval ontvang je het betaalde bedrag terug of kun je je kosteloos inschrijven voor een ander event met dezelfde prijs.

Veranderen wij de datum in een training of programma en kun je niet op de nieuwe datum? Dan bieden wij je een opname aan die je terug kunt kijken. In dat geval krijg je je geld niet terug. Als een training, programma of event onvoldoende inschrijvingen heeft, dan kunnen wij deze verplaatsen naar een ander moment. Als je niet op de nieuwe data aanwezig kunt zijn, dan ontvang je de betaalde bedragen terug.

Veranderen wij de datum van een 1-op-1 sessie? Dan komen wij in overleg tot een nieuwe datum, die valt binnen de periode van het programma.


Wat doen er in geval van overmacht?

In geval van overmacht kan het zijn dat wij de overeenkomst niet kunnen uitvoeren, of pas op een later moment. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht als één van ons ziek is of als er maatregelen worden opgelegd door de overheid, zoals in het geval van corona. Wij zoeken dan altijd naar een oplossing, bijvoorbeeld het omzetten van een live event naar een online event of het verplaatsen van een deel van het programma naar een andere datum of één van ons neemt de afspraak over van de ander. Als wij door overmacht het programma, de training, het event of de lezing niet op de afgesproken datum kunnen verzorgen, ontvang je geen schadevergoeding voor bijvoorbeeld de hotelovernachting. Stellen wij een vervangende datum vast en kun je niet deelnemen, dan ontvang je je deelnemersbijdrage niet terug. Wij bieden in dat geval wel een opname aan, die je op een later moment kunt bekijken.


Hoe werkt het met de betaling en facturen?

Als je je inschrijft voor een training, event of ander programma, dan doe je dat niet zomaar. Je hebt ervoor gekozen om een investering te doen in jezelf, en je hebt uitgezocht of dat binnen je financiële middelen ligt. Door je in te schrijven bevestig je dat je die investering kunt en wilt doen en ga je de verplichting aan om het gehele overeengekomen bedrag te betalen. Als we dat hebben afgesproken, kun je de deelnemersbijdrage ook in termijnen betalen. De eerste betaling gebeurd via iDeal betaling (of overboeking indien die mogelijk geboden is), de termijnbedragenmiddels een automatische incasso (of overboeking indien die mogelijk is gegeven). Wanneer jij te laat betaalt en niet op de herinneringen reageer, dan brengen wij rente en incassokosten bij je in rekening. De deelname aan het programma wordt opgeschort totdat je betaald hebt de toegang tot de online omgeving en sessie worden tijdelijk ontzegt. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan jouw kant, kunnen wij de openstaande bedragen per direct opeisen.


Wat als je niet tevreden bent?

Wij gaat voor de Roos-ervaring en willen daarom dat je tevreden bent en blijft. Als er iets niet loopt zoals verwacht, laat het dan aan ons of ons team weten op info@poepgoed.nl . In dat geval zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. Dat doen wij ook als we een conflict hebben. Pas als het ons niet lukt om daar onderling uit te komen, leggen wij ons geschil voor aan de rechter. Voor onze overeenkomst geldt het Nederlands recht. Als je ons aansprakelijk wilt stellen, dan gelden de onderstaande regels:

 • Stuur ons altijd een bericht waarin je aangeeft waarvoor je ons aansprakelijk wilt stellen. Geef ons daarin een redelijke termijn om te reageren, of de mogelijkheid om eventuele schade te herstellen.
 • Als wij aansprakelijk zijn voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (exclusief btw), die we voor de overeenkomst hebben afgesproken.
 • Als wij voor de schade verzekerd zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.
 • Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
 • Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de aansprakelijkheid komt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons.
 • Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 • De beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor andere personen of bedrijven die wij inzetten voor het uitvoeren van de opdracht.


Hoe gaan wij om met vertrouwelijke informatie en privacy?

Als je een programma bij ons volgt, deel je vertrouwelijke informatie met ons. Je kunt er op rekenen dat wij zeer vertrouwelijk met die informatie omgaan. Wij zullen die dus niet zomaar met anderen delen. Dar wil niet zeggen dat wij geen informatie delen, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om die gegevens met anderen te delen, als de informatie als openbaar is of als de wet bepaalt dat wij bepaalde gegevens moeten delen. Wij zorgen ervoor dat ook de teamleden en mensen die wij inhuren voor het uitvoeren van de opdracht, zich aan deze afspraken houden. Daarnaast verwachten wij ook van jou dat je informatie van mede-deelnemers niet deelt met anderen en deze vertrouwelijk houdt. Hoe wij met jouw privacy omgaan lees je in onze privacy verklaring op www.poepgoed.nl/privacy


Hoe gaan wij om met beeldopnames?

Wij maken van de meeste events beeldopnames. Dat geldt zowel voor de live events en trainingen als voor de online events en trainingen. Deze opnames delen wij in de online leeromgeving, zodat de deelnemers de beelden kunnen terugkijken. Ook gebruiken wij de beelden regelmatig voor de ontwikkeling van  trainingsmaterialen en verwerken wij deze in nieuwe programma’s. bij dat laatste gaat het vooral om beelden van masterclasses, waarin kennis wordt aangeboden. Beelden van sessies met persoonlijke vragen zoals hotseatsessies, verwerken wij in de regel niet. Heb je bezwaar tegen het gebruik van deze beelden voor trainingsmaterialen of nieuwe porgramma’s dan horen wij dat graag van tevoren. Wij adviseren je dan om tijdens de online kennissessies je beeld en geluid uit te zetten of om op een plek te gaan zitten buiten het bereik van de camera. Horen wij niets van je, dan gaan wij er vanuit dat wij de beelden mogen gebruiken en deze aan de deelnemers van andere programma’s mogen tonen  op afgeschermde websites of platformen. Je ontvangt nooit een vergoeding voor het gebruik van de beelden, ook al ben je herkenbaar in beeld. Als wij de opnames ruimer willen gebruiken, bijvoorbeeld voor het tonen van  op social media, dan zullen wij altijd vooraf persoonlijk je toestemming vragen.

Maak je zelf foto’s op een event of bijeenkomst e wil je die delen op social media? Dan gaan wij er vanuit dat je checkt of iedereen die op de foto’s staat hiermee akkoord is. Zo ja, dan mag je de foto’s plaatsen. Het is niet toegestaan om zelf opnames (beeld of geluid) te maken van de events en programma’s waaraan je deelneemt. Wil je dit wel doen? Vraag dan altijd toestemming aan ons.


Wat mag je met ons werk doen?

Alle intellectuele eigendomsrechten op de materialen die wij aan jou ter beschikking stellen, blijven van ons. Dir betreft bijvoorbeeld alle geschreven en gesproken teksten, oefeningen, methodes, podcasts en live-trainingsdagen. Je mag de materialen voor eigen doeleneinden gebruiken, maar je mag de gegevens niet verveelvoudigen, openbaar maken of aan andere beschikbaar stellen. Ook mag je de materialen onder geen beding commercieel inzetten en dus geld hiermee verdienen, bijvoorbeeld door de materialen dor te verkopen of in je eigen programma op te nemen. Wil je dit wil/? Vraag dan altijd toestemming aan ons. Als wij toestemming geven, kan het zijn dat wij hiervoor een vergoeding aan je vragen.


Wanneer en hoe kan deze overeenkomst wijzigen?

Als we een langlopende overeenkomst aangaan, kan het zijn dat wij de voorwaarden tussentijds moeten wijzigen. Bijvoorbeeld omdat wij andere diensten aanbieden of omdat andere afspraken nodig zijn. Als wij de voorwaarden willen wijzigen, dan laten wij dit altijd 2 maanden voor de invoeringsdatum weten. Als je na de wijziging gebruik blijft maken van onze diensten, da gelden de nieuwe voorwaarden.


Tot slot

Hopelijk zijn hiermee de algemene voorwaarde duidelijk en begrijpelijk. Als je toch nog vragen hebt, horen wij deze graag voordat je met deze voorwaarden akkoord gaat.


Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 15 juni 2023